Γεια σας! Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, την ανάλυση της περιήγησης στον ιστότοπο, για σκοπούς Marketing και διαφήμισης και για να προσφέρουμε στους επισκέπτες μας τη βέλτιστη εμπειρία.

Μάθετε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ | «ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΛΑΧΑΝΙSTAS»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ | «ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΛΑΧΑΝΙSTAS» 

 

1. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «BONDUELLE» με έδρα στην Κεντρική Ευρώπη, Ουγγαρία, 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 25 (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει Διαγωνισμό με τίτλο «ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΛΑΧΑΝΙSTAS- 40κοστή με ιδέες & 40 τηγάνια Tefal» στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/Bonduelle.gr/, με την οργανωτική υποστήριξη της εταιρίας ««ADDICTAD ΙΚΕ», με έδρα στα Βριλήσσια, επί της οδού Λ. Πεντέλης Aρ. 20 (περαιτέρω η «Διαφημιστική»).

 

2. H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από 26/4/2021 στις 12:00 έως 1/5/2021 στις 12:00.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής γ. οι εργαζόμενοι στις εταιρίες διανομής Bonduelle στην Ελλάδα, ΕΛΓΕΚΑ  και ΑΤΛΑΝΤΑ και δ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

 

4. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να παντήσουν με σύντομο σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του διαγωνισμού, προτείνοντας μια δική τους ιδέα συνταγής (τίτλο συνταγής) και ένα προϊόν Bonduelle. Στο διαγωνισμό μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει μόνο μια φορά. Αναπόσπαστο μέρος και αναγκαία προϋπόθεση της αποδοχής της συμμετοχής του εκάστοτε διαγωνιζομένου και της εντεύθεν συμμετοχής του στην Ενέργεια - Διαγωνισμό είναι η ρητή εκ μέρους του συναίνεση για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων με χρήση των προβλεπόμενων περί συναίνεσης πεδίων στην ως άνω φόρμα. Η ρητή συναίνεση του διαγωνιζομένου στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος διαγωνισμού αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση συμμετοχής του κατ΄ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και η παράλειψη παροχής της ρητής συναίνεσής του καθιστά άκυρη τη συμμετοχή του. Η ρητή συγκατάθεση αυτή των διαγωνιζομένων θα πρέπει να καλύπτει και όλες τις δράσεις του παρόντος διαγωνισμού που ρητώς αναφέρονται κατωτέρω και προϋποθέτουν τη συμμετοχή τους, χωρίς ωστόσο από τη συγκατάθεση αυτή να παραβλάπτεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους κατ΄ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 

 

ΤΑ ΔΩΡΑ

 

5. Τα Δώρα του Διαγωνισμού είναι τα εξής: Σαράντα (40) τηγάνια Tefal 20 Unlimited αξίας 34,9€ /τεμάχιο, συνολικής αξίας 1.396€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

6. Οι συνολικά σαράντα (40) νικητές των ανωτέρω Δώρων θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 4/5/2021, ώρα 13:00 στα γραφεία της διοργανώτριας, μέσα από το ηλεκτρονικό εργαλείο τυχαίας επιλογής νικητών το COMMENTPICKER.COM (https://commentpicker.com/facebook-instagram.php). 

Οι νικητές θα ανακοινωθούν με απάντηση κάτω από το σχόλιό τους στην ανάρτηση, και θα κληθούν να αποστείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση) εντός 5  ημερολογιακών ημερών στο inbox της Διοργανώτριας στο Facebook, ώστε να διευθετηθεί η αποστολή των δώρων. 

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα που έχει αναδειχθεί από την κλήρωση. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους,(β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ

7. Τα Δώρα θα αποστέλλονται στους νικητές στα στοιχεία που οι ίδιοι θα δηλώσουν κατά την επικοινωνία μαζί τους. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.

 

8. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται και 

 

δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με χρήματα.

 

9. Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απονομή του ως άνω Δώρου, για λόγους που ανήκουν εκτός της δικής της εύλογης δυνατότητας ελέγχου

 

ΕΥΘΥΝΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

10. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών.

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

 

Ο διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ελάττωμα ή κακή κατάσταση των βραβείων κατά την παράδοση. Για δυσλειτουργίες των βραβείων, οι νικητές πρέπει να απευθύνονται στην κατασκευάστρια εταιρία μέσω του εγγράφου εγγύησης του προμηθευτή που θα παραδοθεί με τα βραβεία.

Ο Διοργανωτής δεν είναι υπεύθυνος για τραυματισμούς που προκλήθηκαν λόγω ακατάλληλου χειρισμού των βραβείων.

Οι νικητές πρέπει να ελέγξουν την καλή κατάσταση του δώρου τους  τη στιγμή της παράδοσης. Ο διοργανωτής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή κακή χρήση του προϊόντος.

 

11. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Η αποδοχή των Όρων του παρόντος Διαγωνισμού συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του συμμετέχοντος έναντι των διοργανωτριών εταιρειών, τηρουμένων των υποχρεώσεων περί προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των διαγωνιζομένων τις οποίες η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική έχουν αναλάβει από την ημερομηνία εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 μπορείτε να επικοινωνείτε στo τηλέφωνο: +40.21.318.40.70/71 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

 

12. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει, εκτός από τα προαναφερθέντα του παρόντος, την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των Όρων του Διαγωνισμού, αρχικών και συμπληρωματικών ή τροποποιητικών, επιφυλασσόμενης της Διοργανώτριας να συμπληρώσει ή τροποποιήσει τους όρους οποτεδήποτε τηρουμένων των υποχρεώσεων περί προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών

δεδομένων των διαγωνιζομένων τις οποίες η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική έχουν αναλάβει από την ημερομηνία εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 

13. Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως  εκ τούτου το Facebook, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου

 


Συνταγές που σας ενδιαφέρουν

ΛΑΧΑΝΙSTAS Ριζότο από φαγόπυρο με κολοκύθα και μανιτάρια
ΛΑΧΑΝΙSTAS Ριζότο από φαγόπυρο με κολοκύθα και μανιτάρια

Λαχταριστό, πλούσιο και εύκολο πιάτο

2 άτομα 15-30' Μέτρια Δυσκολία
ΛΑΧΑΝΙSTAS Τραγανό ασιατικό κοτόπουλο με πράσινα φασολάκια
ΛΑΧΑΝΙSTAS Τραγανό ασιατικό κοτόπουλο με πράσινα φασολάκια

Ασιατικό πιάτο, προσαρμοσμένο στα γούστα σου! Εύκολο και πεντανόστιμο!

2 άτομα 30-45' Μέτρια Δυσκολία
Ανοιξιάτικη Πίτσα
Ανοιξιάτικη Πίτσα

Μια πίτσα φέρνει την άνοιξη στο τραπέζι σας!

4 άτομα πάνω από 45' Μέτρια Δυσκολία
Κλειστή πίτα με μανιτάρια και κοτόπουλο.
Κλειστή πίτα με μανιτάρια και κοτόπουλο.

Εντυπωσιάστε στο γιορτινό τραπέζι!

4 άτομα πάνω από 45' Πρόκληση
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ | «ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΛΑΧΑΝΙSTAS»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ | «ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΛΑΧΑΝΙSTAS» 

 

1. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «BONDUELLE» με έδρα στην Κεντρική Ευρώπη, Ουγγαρία, 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 25 (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει Διαγωνισμό με τίτλο «ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΛΑΧΑΝΙSTAS- 40κοστή με ιδέες & 40 τηγάνια Tefal» στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/Bonduelle.gr/, με την οργανωτική υποστήριξη της εταιρίας ««ADDICTAD ΙΚΕ», με έδρα στα Βριλήσσια, επί της οδού Λ. Πεντέλης Aρ. 20 (περαιτέρω η «Διαφημιστική»).

 

2. H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από 26/4/2021 στις 12:00 έως 1/5/2021 στις 12:00.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής γ. οι εργαζόμενοι στις εταιρίες διανομής Bonduelle στην Ελλάδα, ΕΛΓΕΚΑ  και ΑΤΛΑΝΤΑ και δ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

 

4. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να παντήσουν με σύντομο σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του διαγωνισμού, προτείνοντας μια δική τους ιδέα συνταγής (τίτλο συνταγής) και ένα προϊόν Bonduelle. Στο διαγωνισμό μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει μόνο μια φορά. Αναπόσπαστο μέρος και αναγκαία προϋπόθεση της αποδοχής της συμμετοχής του εκάστοτε διαγωνιζομένου και της εντεύθεν συμμετοχής του στην Ενέργεια - Διαγωνισμό είναι η ρητή εκ μέρους του συναίνεση για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων με χρήση των προβλεπόμενων περί συναίνεσης πεδίων στην ως άνω φόρμα. Η ρητή συναίνεση του διαγωνιζομένου στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος διαγωνισμού αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση συμμετοχής του κατ΄ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και η παράλειψη παροχής της ρητής συναίνεσής του καθιστά άκυρη τη συμμετοχή του. Η ρητή συγκατάθεση αυτή των διαγωνιζομένων θα πρέπει να καλύπτει και όλες τις δράσεις του παρόντος διαγωνισμού που ρητώς αναφέρονται κατωτέρω και προϋποθέτουν τη συμμετοχή τους, χωρίς ωστόσο από τη συγκατάθεση αυτή να παραβλάπτεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους κατ΄ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 

 

ΤΑ ΔΩΡΑ

 

5. Τα Δώρα του Διαγωνισμού είναι τα εξής: Σαράντα (40) τηγάνια Tefal 20 Unlimited αξίας 34,9€ /τεμάχιο, συνολικής αξίας 1.396€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

6. Οι συνολικά σαράντα (40) νικητές των ανωτέρω Δώρων θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 4/5/2021, ώρα 13:00 στα γραφεία της διοργανώτριας, μέσα από το ηλεκτρονικό εργαλείο τυχαίας επιλογής νικητών το COMMENTPICKER.COM (https://commentpicker.com/facebook-instagram.php). 

Οι νικητές θα ανακοινωθούν με απάντηση κάτω από το σχόλιό τους στην ανάρτηση, και θα κληθούν να αποστείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση) εντός 5  ημερολογιακών ημερών στο inbox της Διοργανώτριας στο Facebook, ώστε να διευθετηθεί η αποστολή των δώρων. 

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα που έχει αναδειχθεί από την κλήρωση. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους,(β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ

7. Τα Δώρα θα αποστέλλονται στους νικητές στα στοιχεία που οι ίδιοι θα δηλώσουν κατά την επικοινωνία μαζί τους. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.

 

8. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται και 

 

δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με χρήματα.

 

9. Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απονομή του ως άνω Δώρου, για λόγους που ανήκουν εκτός της δικής της εύλογης δυνατότητας ελέγχου

 

ΕΥΘΥΝΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

10. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών.

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

 

Ο διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ελάττωμα ή κακή κατάσταση των βραβείων κατά την παράδοση. Για δυσλειτουργίες των βραβείων, οι νικητές πρέπει να απευθύνονται στην κατασκευάστρια εταιρία μέσω του εγγράφου εγγύησης του προμηθευτή που θα παραδοθεί με τα βραβεία.

Ο Διοργανωτής δεν είναι υπεύθυνος για τραυματισμούς που προκλήθηκαν λόγω ακατάλληλου χειρισμού των βραβείων.

Οι νικητές πρέπει να ελέγξουν την καλή κατάσταση του δώρου τους  τη στιγμή της παράδοσης. Ο διοργανωτής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή κακή χρήση του προϊόντος.

 

11. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Η αποδοχή των Όρων του παρόντος Διαγωνισμού συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του συμμετέχοντος έναντι των διοργανωτριών εταιρειών, τηρουμένων των υποχρεώσεων περί προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των διαγωνιζομένων τις οποίες η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική έχουν αναλάβει από την ημερομηνία εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 μπορείτε να επικοινωνείτε στo τηλέφωνο: +40.21.318.40.70/71 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

 

12. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει, εκτός από τα προαναφερθέντα του παρόντος, την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των Όρων του Διαγωνισμού, αρχικών και συμπληρωματικών ή τροποποιητικών, επιφυλασσόμενης της Διοργανώτριας να συμπληρώσει ή τροποποιήσει τους όρους οποτεδήποτε τηρουμένων των υποχρεώσεων περί προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών

δεδομένων των διαγωνιζομένων τις οποίες η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική έχουν αναλάβει από την ημερομηνία εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 

13. Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως  εκ τούτου το Facebook, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου

 

Ecommerce Modal Title
Ecommerce Modal Description