Γεια σας! Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, την ανάλυση της περιήγησης στον ιστότοπο, για σκοπούς Marketing και διαφήμισης και για να προσφέρουμε στους επισκέπτες μας τη βέλτιστη εμπειρία.

Μάθετε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή 2

1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ 2

1.1 Η δέσμευσή μας όσον αφορά την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2

1.2 Το δίκτυο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το πρόγραμμα συμμόρφωσης της εταιρίας μας 2

1.3 Οι αρχές της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούμε 2

2. ΣΧΕΤΙΚΑ με τη συλλογή ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ των ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 3

2.1 Πότε συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα; 3

2.2. Τι κάνουμε με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα; 3

2.3 Ποια είναι η νομική βάση δυνάμει της οποίας συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα; 4

  1. Ποιος έχει πρόσβαση τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα; 4

2.5 Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα; 5

3. Τι μέτρα λαμβάνουμε για την ΑΣΦΑΛΕΙΑ των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα; 6

4. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παιδιών 6

5. Σχετικά με τα COOKIES 6

6. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 7

7. Αλλαγές στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ μας 8

8. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 8

9. ΟΡΙΣΜΟΙ 8

Εισαγωγή

Η πολιτική εξηγεί πώς η BONDUELLE διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 - στο εξής «ΓΚΠΔ») και πώς η BONDUELLE, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνου επεξεργασίας, συλλέγει και χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα στον διαδικτυακό της τόπο.

1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

1.1 Η δέσμευσή μας όσον αφορά την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

H BONDUELLE επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών μέσω των διαδικτυακών της τόπων, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του κέντρου κλήσεων (π.χ., των επισκεπτών, των πελατών, των δυνητικών πελατών, των αιτούντων εργασία (στο εξής «υποκείμενα των δεδομένων»). Η BONDUELLE δεσμεύεται πλήρως να διασφαλίζει υψηλό βαθμό προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να συμμορφώνεται προς όλους τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

1.2 Το δίκτυο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το πρόγραμμα συμμόρφωσης της εταιρίας μας

Η BONDUELLE έχει αποκτήσει οργανωτική δομή και δίκτυο που αποσκοπούν στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εκτός από το εν λόγω δίκτυο προστασίας δεδομένων, η BONDUELLE έχει θέσει σε εφαρμογή μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά, η BONDUELLE έχει εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εφαρμογή των αρχών της προστασίας δεδομένων, μεταξύ των οποίων διάφορες εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των μελών του προσωπικού της σχετικά με τη σημασία της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στην παροχή προς αυτά επιχειρησιακής καθοδήγησης σχετικά με τους τρόπους συμμόρφωσης προς τους κανόνες προστασίας δεδομένων και την παρακολούθηση της εν λόγω συμμόρφωσης.

1.3 Οι αρχές της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούμε

Η BONDUELLE εκπονεί κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με στόχο τη συμμόρφωση προς τον κανονισμό περί προστασίας δεδομένων και την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων από τον χρόνο συλλογής των δεδομένων και καθ' όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας.

H BONDUELLE συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται δεν υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο μη συμβατό προς τους εν λόγω σκοπούς. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι επαρκή και συναφή και περιορίζονται στα αναγκαία για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, διορθώνονται και επικαιροποιούνται.

Επιπλέον, η BONDUELLE δεσμεύεται να σέβεται όλες τις άλλες αρχές που θεσπίζονται από τους ισχύοντες κανόνες, όπως εκτίθεται αναλυτικά στις επόμενες διατάξεις της παρούσας πολιτικής και, ειδικότερα, όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων που απονέμονται στα υποκείμενα των δικαιωμάτων, την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις διασυνοριακές διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. ΣΧΕΤΙΚΑ με τη συλλογή ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ των ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

2.1 Πότε συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Πληροφορίες για το άτομό σας ενδέχεται να μας παράσχετε όταν επισκέπτεσθε τους διαδικτυακούς μας τόπους ή μέσω των κοινωνικών δικτύων ή του κέντρου κλήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η BONDUELLE είναι πιθανό να συλλέξει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με τους ακόλουθους τρόπους:

 • όταν περιηγείστε στους διαδικτυακούς μας τόπους (τεχνικές πληροφορίες, όπως διευθύνσεις IP ή καταγραφές που συλλέγονται μέσω cookies ή παρεμφερών τεχνολογιών),
 • όταν υποβάλλετε αίτημα παροχής υπηρεσιών προς πελάτες, διατυπώνετε κάποιο παράπονο, επικοινωνείτε μαζί μας ή, γενικότερα, όταν επικοινωνείτε με τις ομάδες της BONDUELLE που είναι αρμόδιες για τις σχέσεις με τους πελάτες,
 • όταν υποβάλλετε αίτηση για να γίνετε μέλος των δικτύων πρεσβευτών ή αγροτών ή όταν υποβάλλετε αίτημα συνεργασίας,
 • όταν συμμετέχετε σε διαγωνιστικό παιχνίδι, σε πρόγραμμα μάρκετινγκ, σε δοκιμή ή έρευνα,
 • όταν υποβάλλετε αίτηση εργασίας στην ενότητα «ελάτε μαζί μας»,
 • όταν καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο διαβιβάζετε πληροφορίες σε μας.

2.2. Τι κάνουμε με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Η BONDUELLE χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες: Η BONDUELLE χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των επιχειρηματικών σχέσεων με τους πελάτες και τους δυνητικούς πελάτες και ειδικότερα:
 • για να μπορείτε να περιηγηθείτε στους διαδικτυακούς μας τόπους και να χρησιμοποιείτε τον προσωπικό σας επιγραμμικό λογαριασμό,
 • για να απαντά στα παράπονα που ενδεχομένως έχετε, π.χ. για κάποιο προϊόν,
 • για να πληροφορείται την άποψή σας για προϊόντα, ιδίως μέσω ερευνών και δοκιμών,
 • για να μπορείτε να συμμετάσχετε σε διαγωνιστικάπαιχνίδια ή άλλα προγράμματα μάρκετινγκ,
 • για να διενεργεί στατιστικές αναλύσεις , καθώς και για σκοπούς διαχείρισης της διαδικτυακής κυκλοφορίας (π.χ., για να διαπιστώσει τα χαρακτηριστικά του κοινού των διάφορων διαδικτυακών τόπων της BONDUELLE, για να καταστήσει περισσότερο εύχρηστο τον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο και για να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες).
 • Διαχείριση προσλήψεων και ανθρώπινων πόρων: Η BONDUELLE συλλέγει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μέσω της ενότητας «προσλήψεις» του διαδικτυακού της τόπου με σκοπό να εξετάσει την αίτηση εργασίας σας και να απαντήσει. Εάν η εκάστοτε αίτηση εργασίας δεν τύχει περαιτέρω επεξεργασίας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2.5 κατωτέρω. Σε περίπτωση πρόσληψης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται στην αρμόδια υπηρεσία ανθρώπινων πόρων προκειμένου να τύχουν επεξεργασίας για σκοπούς ανθρώπινων πόρων, σύμφωνα με τις ειδικές πολιτικές για τους ανθρώπινους πόρους.

2.3 Ποια είναι η νομική βάση δυνάμει της οποίας συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Οι διαδικασίες επεξεργασίας των δεδομένων σας που εκτελούνται από την BONDUELLE βασίζονται κατά κύριο λόγο στο έννομο συμφέρον που συνδέεται με την εκτέλεση δραστηριοτήτων προώθησης, την ενδελεχέστερη γνώση των προτιμήσεων των πελατών, την απόκριση στα αιτήματα των πελατών και τη μεγέθυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των συμβάσεων που έχει συνάψει με τα υποκείμενα των δεδομένων ή στην ικανοποίηση προσυμβατικών τους απαιτήσεων και, τέλος, όταν η επεξεργασία απαιτείται στο πλαίσιο συμμόρφωσης προς κάποια νομική υποχρέωση. Η BONDUELLE έχει επίσης έννομο συμφέρον να εκτελεί δραστηριότητες δικτύωσης/συνεργασίας και να προβαίνει σε προσλήψεις προκειμένου να διαχειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δραστηριότητές της. Σε κάθε περίπτωση, η BONDUELLE διασφαλίζει τον σύννομο χαρακτήρα της επεξεργασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της προστασίας δεδομένων (περιλαμβανομένης της παροχής της συναίνεσης του ενδιαφερομένου, εφόσον απαιτείται).

  1. Ποιος έχει πρόσβαση τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;
 • Αποδέκτες των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα: Η BONDUELLE δύναται να διαβιβάζει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών (κατά τη διαβίβαση, σημειωτέον ότι λαμβάνουμε όλα τα εύλογα νομικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα):
 • στους υπαλλήλους της BONDUELLE που στελεχώνουν τις ομάδες διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών πωλήσεων, διαχείρισης παραπόνων και ελέγχου ποιότητας,
 • στους υπαλλήλους της BONDUELLE που στελεχώνουν τις ομάδες ψηφιακών εφαρμογών και ΤΠ,
 • στους υπαλλήλους της BONDUELLE που στελεχώνουν το τμήμα προσλήψεων και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, οι οποίοι έχουν μερική ή πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων,
 • σε τρίτους, οσάκις η BONDUELLE λαμβάνει σχετικό αίτημα αρμόδιας δικαστικής ή δημόσιας αρχής το οποίο υποχρεούται, δυνάμει του εφαρμοστέου δικαίου, να ικανοποιήσει.

Η BONDUELLE δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε άλλους τρίτους, εξαιρουμένων των φορέων που παρέχουν προς αυτήν υπηρεσίες στο πλαίσιο που παρουσιάζεται αναλυτικά στο άρθρο 3 κατωτέρω, ιδίως για τους σκοπούς της διοργάνωσης διαγωνιστικών παιχνιδιών, δοκιμών καταναλωτών ή άλλων δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, φιλοξενίας ιστοσελίδων και υποστήριξης ΤΠ.

2.5 Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται ενόψει των δραστηριοτήτων της BONDUELLE για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Η BONDUELLE διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα τηρώντας τις περιόδους διατήρησης που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία, και ειδικότερα:

 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να υποβάλετε κάποιο ερώτημα/αίτημα, διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επεξεργασία του ερωτήματος/αιτήματός σας.
 • Αν είστε πελάτης, διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς διαχείρισης πελατών για διάστημα έως δύο ετών, ενώ οι σχετικές παραγγελίες και τα τιμολόγια διατηρούνται στο αρχείο για πέντε έτη.
 • Αν είστε πρεσβευτής, επιχειρηματικός εταίρος ή μέλος του δικτύου αγροτών, διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια της σχέση μας και, εν συνεχεία, τα αρχειοθετούμε, εφόσον κριθεί απαραίτητο, για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθούμε προς οιαδήποτε νομική υποχρέωση ή έως την εξάντληση της προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας (ήτοι 5 έτη).
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων αποθηκεύονται για δύο έτη από της υποβολής του τελευταίου βιογραφικού σας σημειώματος στο σχετικό πεδίο υποψηφίου.
 • Τα cookies που χρησιμοποιούνται από την BONDUELLE αποθηκεύονται για 365 μήνες.

3. Τι μέτρα λαμβάνουμε για την ΑΣΦΑΛΕΙΑ των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Η BONDUELLE εφαρμόζει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που ενδείκνυνται για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα εν σχέσει προς τον κίνδυνο που απειλεί τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας. Ειδικότερα, προστατεύουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα έναντι τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, μεταβολής, άνευ άδειας κοινολόγησης ή πρόσβασης σε αυτά. Το ίδιο επίπεδο προστασίας επιβάλλεται συμβατικώς από την BONDUELLE στους συνεργαζόμενους μαζί της παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υπό την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία (εκ μέρους της BONDUELLE). Επιπλέον, όλοι οι υπάλληλοι της BONDUELLE που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα συμφωνούν να τηρούν αυστηρώς το απόρρητο.

4. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παιδιών

Η BONDUELLE δεν συλλέγει εν γνώσει της, δεν διατηρεί ούτε χρησιμοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παιδιών κάτω των 16 ετών. Εάν πληροφορίες που αφορούν ανήλικο έχουν συλλεχθεί από διαδικτυακό τόπο χωρίς τη συναίνεση ή την εξουσιοδότηση του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα του παιδιού, έχετε υπόψη ότι ο νομικός εκπρόσωπος του ανηλίκου μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα του ανηλίκου εκ μέρους του ή επ' ονόματί του. Σε μια τέτοια περίπτωση σας καλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

5. Σχετικά με τα COOKIES

 • Τι είναι τα cookies;

Το cookie είναι ένας μικρό αρχείο κειμένου το οποίο οι διαδικτυακοί τόποι αποθηκεύουν στους υπολογιστές ή στις κινητές συσκευές των επισκεπτών τους. Τα Cookies χρησιμοποιούνται ευρέως για τη λειτουργία και τη βελτίωση της λειτουργίας των διαδικτυακών τόπων, την παροχή προσωπικών επιγραμμικών εμπειριών ή την παροχή διάφορων πληροφοριών στους ιδιοκτήτες των διαδικτυακών τόπων.

Όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο, η BONDUELLE είναι πιθανό να συλλέξει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μέσω cookies, καταγραφών του εξυπηρετητή ή άλλης παρεμφερούς τεχνολογίας, περιλαμβανομένων της διεύθυνσης IP και των προτιμήσεών σας.

 • Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Η BONDUELLE ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για τεχνικούς λόγους (π.χ. για τον εντοπισμό συνεδριών, την απομνημόνευση ρυθμίσεων και προτιμήσεων, την παρακολούθηση των στοιχείων σας όταν συμπληρώνετε ηλεκτρονικά έντυπα, κ.λπ.).
 • Για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης και διαχείρισης της κυκλοφορίας στο διαδίκτυο (π.χ. για τη βελτίωση της χρηστικότητας του διαδικτυακού μας τόπου και της ποιότητας των υπηρεσιών μας, για την ανάλυση πληροφοριών όσον αφορά τη χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους επισκέπτες μέσω των σελίδων που επισκέπτονται, του αριθμού των προσβάσεων, της τοποθεσίας, κ.λπ.).
 • Πώς μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση cookies στον υπολογιστή σας;

Δικαιούστε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα μέσω cookies. Για τον σκοπό αυτόν, μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας ώστε να απενεργοποιεί την εγκατάσταση των cookies.

Όλοι οι σύγχρονοι διαδικτυακοί φυλλομετρητές σας επιτρέπουν να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που αφορούν τα cookies. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι συνήθως διαθέσιμες στην ενότητα «Εργαλεία», «επιλογές», «βοήθεια» ή «προτιμήσεις» του φυλλομετρητή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies ανάλογα με τον φυλλομετρητή σας, συμβουλευτείτε τους κατωτέρω συνδέσμους:

 • Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 • Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

 • Safari:

https://support.apple.com/en-gb/HT201265 

Οι τυχόν ρυθμίσεις που θα επιλέξετε για τη διαχείριση των cookies είναι πιθανόν να αλλάξουν τις εν γένει ρυθμίσεις περιήγησής σας στο διαδίκτυο και τους όρους πρόσβασής σας σε ορισμένες υπηρεσίες που απαιτούν τη χρήση cookies. Εάν κριθεί αναγκαίο, αποποιούμαστε κάθε ευθύνης για τις επιπτώσεις που σχετίζονται με την ατελή παροχή των υπηρεσιών μας λόγω της αδυναμίας μας να αποθηκεύσουμε ή να συμβουλευόμαστε τα cookies που είναι απαραίτητα για την παροχή αυτών των υπηρεσιών και τα οποία εσείς απορρίψατε ή διαγράψατε.

6. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Δικαιούστε, οποτεδήποτε, να ζητήσετε από την BONDUELLE να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και φορητότητας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τα δικαιώματα περιορισμού και αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού περί προστασίας δεδομένων.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ή στον υπεύθυνο επικοινωνίας της BONDUELLE (βλ. άρθρο 8 κατωτέρω). Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο αίτημά σας, πρέπει να μας γνωστοποιήσετε τα ακόλουθα αναγκαία στοιχεία ταυτοποίησής σας: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομική διεύθυνσης και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

Σε περίπτωση παράβασης των εφαρμοστέων κανόνων περί προστασίας δεδομένων, έχετε επίσης το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή.

7. Αλλαγές στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ μας

Η παρούσα Πολιτική μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε από την BONDUELLE. Εάν η BONDUELLE επιθυμεί να προσαρμόσει την Πολιτική, γνωστοποίηση των τυχόν τροποποιήσεων αναρτάται υπό τη μορφή αναθεωρημένης έκδοσης της παρούσας Πολιτικής, η δε αναθεωρημένη έκδοση τίθεται σε ισχύ από της ανάρτησής της.

Έχετε υπόψη ότι η BONDUELLE δεσμεύεται να μην επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με τρόπο που θα αντιβαίνει προς τους προαναφερθέντες αρχικούς σκοπούς, εκτός εάν αυτό επιβάλλει η συμμόρφωσή της προς τους ισχύοντες κανόνες.

8. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την Πολιτική μας ή για τον τρόπο με τον οποίο η BONDUELLE συλλέγει και χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας που αφορούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο επικοινωνίας επί θεμάτων προστασίας δεδομένων στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

9. ΟΡΙΣΜΟΙ

« BONDUELLE » : Bonduelle Central Europe Kft, 2750 Nagykoros,Cegledi ut 25 ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

« Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα »: κάθε πληροφορία που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων.

« Υποκείμενο των δεδομένων »: ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο στο οποίο αφορούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (περιλαμβανομένων των διευθύνσεων IP και των καταγραφών) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

« Υπεύθυνος επεξεργασίας »: η οντότητα BONDUELLE, η οποία καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

« Εκτελών την επεξεργασία »: η οντότητα που επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας.

« Επεξεργασία » : κάθε πράξη που πραγματοποιείται, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

« Διαβίβαση »: κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από μια οντότητα σε μια άλλη. Η διαβίβαση μπορεί να πραγματοποιείται με κάθε είδους ανακοίνωση, αντιγραφή, διαβίβαση ή κοινολόγηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω δικτύου, περιλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβασης σε βάση δεδομένων ή της διαβίβασης από ένα μέσο σε άλλο, ανεξαρτήτως του τύπου του μέσου (για παράδειγμα, από τον σκληρό δίσκο υπολογιστή σε εξυπηρετητή).

Ecommerce Modal Title
Ecommerce Modal Description